W nawiązaniu do zmian przepisów o ochronie danych osobowych i wymogiem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie Klientów i przekazujemy Państwu poniżej informacje o celu pozyskania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem przez firmę ANKO Piotr Majewski z siedzibą w Poznaniu, ul. Sianowska 67a, 60-453 Poznań NIP: 7811699931 , która jest Administratorem danych.

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach: czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta, Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej. Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oraz usługami oferowanymi przez naszą firmę. Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. przesłanie wiadomości informacyjnej, lub zgody na udział w wydarzeniach, których organizatorem jest Administrator. W przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie posiadanego upoważnienia lub dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi roszczeniami. Marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i firmą ANKO Piotr Majewski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia takich umów Administrator przetwarza następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adresy dostaw towarów/ usług wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, historię przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty i usługi.

Informujemy, iż dane w formie papierowej, oraz elektronicznej przetrzymywane są w archiwum i na serwerze znajdującym się w siedzibie Administratora przy ulicy Sianowskiej 67a w Poznaniu, dokumenty księgowe, faktury VAT, oraz faktury korekty przekazywane są z zachowaniem wszelkich procedur ochrony danych biurowi usług księgowych, celem realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Dane osobowe powierzyliśmy podmiotowi świadczącemu dla nas usługę hostingu, oraz usługi informatyczne.

Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Prosimy o przekazanie informacji w naszym imieniu także Państwa pracownikom i współpracownikom, których dane zostały nam udostępnione w związku z istniejącymi już relacjami biznesowymi w postaci m.in. ofert zleceń i umów zawartych w celu realizacji zleconych prac.